Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok

I. Úvodné ustanovenie

 1. Chata pri Mare n.8,
 2. Chalupa Liptovský Trnovec č.166
 3. Holiday Village Tatralandia chatka č. 118

Prevádzkovateľ :
Ing. Pavel Ferianc LAFER K&P
IČO: 40 450 571
DIČ: 102 162 0534

Nie je právnickou osobou ale je výhradne ubytovaním v súkromí.

Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne iné ako základné služby spojené s ubytovaním na súkromí.

II. Ubytovacie podmienky

Nástup na odchod z ubytovania
Najskorší príchod  je v deň ubytovania o 14:00 hod
Najneskorší odchod  je o 10:00 hod v posledný deň ubytovania. 

Záverečné upratovanie
Upratovanie si počas celého pobytu zabezpečuje zákazník sám. Prosíme zákazníkov, aby pred odchodom vyzliekli posteľnú bielizeň, poriadili kuchynskú linku, umyli riad, vyniesli odpad ,rozmrazili chladničku a vykonali základné upratovanie. Ďakujeme!

Maximálny počet ubytovaných je 

 1. Chata pri Mare č.8 –     8 ľudí
 2. Liptovský Trnovec č. 166 –      6 ľudí
 3. Holiday Village Tatralandia chatka č. 118-     5 ľudí

Minimálna doba pobytu sú 2 noci
Ubytovanie s domácimi zvieratami je zakázané.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udelenia jednorazovej pokuty 100 Eur v prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia, ubytovania zvierat. Individuálna konzultácia je možná, ale Chalupa nie je prispôsobená tomuto účelu.
V celom objekte , ale aj v oplotenom areáli je prísny ZÁKAZ FAJČIŤ (vzhľadom nato ,že sa jedná o drevodom ). Miesto vyhradené na fajčenie (pri ohnisku na záhrade ) je viditeľne označené . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udelenia jednorazovej pokuty 100 Eur v prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia

V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. musí hosť dodržiavať nočný kľud.

Na priváte môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom prevádzkovateľa privátu v čase od 8.00 do 22.00 hodiny

III. Rezervácia

Nezáväzná rezervácia prebehne na základe obdržania e-mailu od zákazníka s minimálne uvedením termínu a počtu osôb pre ubytovanie (e-mailová adresa pre rezervácie: chalupanaliptove@gmail.com )

Prevádzkovateľ rezerváciu (ne)potvrdí, zašle cenovú ponuku, prípadne bude po zákazníkovi požadovať dodatočné informácie k pobytu, e-mailovou formou. Po odsúhlasení ponuky zákazníkom, prevádzkovateľ vyzve zákazníka k zaplateniu zálohy vo výške ceny za jednu noc. Záväzná rezervácia prebehne až po zaplatení zálohy (príp. celého pobytu) alebo pri potvrdení rezervácie prevádzkovateľom (napr. v prípade, že nie je možné zálohu v danom termíne uhradiť).V prípade že nie je možné zálohu v danom termíne uhradiť bude záloha uhradená pri nástupe na pobyt (prevzatí kľúčov). Druhú časť zálohy zaplatíte pri nástupe na pobyt vo Vašom termíne. 

IV. Cena

Ceny sú uvedené v samostatnom cenníku a sú konečné. Cena zahŕňa prenájom Chalupy s príslušenstvom, teplou a studenou vodou, el. energiou ( Chalupa v Lipt. Trnovci – celoročne, Chatka piamo v Tatralandii č.118 -celoročne, Chata pri Mare č.8 – v letných mesiacoch) lôžkovinami , uterákmi, parkovaním na vyhradenom mieste.  Cena nezahŕňa poistenie, dopravu, stravovanie či iné ako základné služby spojené s ubytovaním na súkromí, el. energiu ( v Chate pri Mare v mesiacoch od 1.9.-30.4).

-pri 1 dňovej rezervácii je cena vyššia o 20,00,- eur k celkovej uvedenej cene v cenníku bez ohľadu na počet osôb,
dieťa do 3 rokov má pobyt zdarma, avšak len 1 dieťa do 3 rokov na jednu chatu. 

-uvedené ceny sú bez miestneho poplatku obci, čo činí čiastku 0,70.- eur, za každú osobu staršiu, ako 15 rokov za jednu noc v L. Trnovci – na chalupe č. 166 aj na Chate pri Mare č.8 a 1.-euro za každú osobu staršiu ako 10 rokov v Holiday Village Tatralandia. 

– v snahe o ekologické a hlavne aj ekonomické šetrenie nie je v období od 1.9.-30.4. v cene za ubytovanie zahrnutá spotreba elektrickej energie. Preto pri príchode na Chatu pri Mare č.8   spoločne s Vami opíšeme stav elektromeru a pri odchode taktiež v sprievode s Vami odpíšeme konečný stav elektrickej energie a vyúčtujeme s Vami danú spotrebu.
Cenová tarifa za elektrickú energiu je:
VT: (vysoká tarifa) 1 kWh = 0,1157083.- eur s DPH 20%
NT: (nízka tarifa)    1 kWh = 0,0996083.- eur s DPH 20%
 
Denná spotreba (VT+NT) počas zimnej prevádzky je cca: = 4,00.- až 10,00.- eur / 1 deň (mnoho závisí od ekonomického riadenia elektrických radiátorov)
Chata je vybavená aj krbom na drevo, ktorý veľmi účinne a hlavne ekonomicky vyhreje celú časť chaty.

V. Platobné podmienky

Záväzná rezervácia: Povinnosťou zákazníka je zaplatiť sumu za 1 noc (z celkovej sumy)   do piatich dní po obdržaní potvrdenia (e-mail) zo strany prevádzkovateľa. Ak táto záloha nebude uhradená na bankový účet do piatich pracovných dní po elektronickom potvrdení , bude rezervácia automaticky stornovaná. Zostávajúca čiastka celkovej ceny bude uhradená osobne pri nástupe na pobyt. V prípade, že zákazník v priebehu prenájmu svojvoľne zruší časť svojho prenájmu, musí o tom bezprostredne informovať prevádzkovateľa.  Zákazník v tomto prípade nemá nárok na finančnú náhradu za nevyužitú časť pobytu.

VI. Kaucia

V deň nástupu na ubytovanie zloží zákazník vratnú kauciu vo výške 150,- Eur za chalupu do rúk prevádzkovateľa. Kaucia slúži ako záloha, ktorá bude v prípade, že nedôjde zo strany zákazníka k poškodeniu zariadenia či inej ujmy na chalupe, vrátená v hotovosti zákazníkovi pri ukončení ubytovania. Kaucia môže byť krátená aj za hrubé porušenie ubytovacieho poriadku (napr. rušenie nočného kludu, neopustení apartmánu do stanovenej doby, nedodržanie zákazu fajčenia a pod). V prípade vyššej škody je zákazník povinný  uhradiť škodu priamo na mieste ubytovania a to podľa aktuálneho cenníku vybavenia Chalupy.

VII . Zrušenie rezervácie (storno podmienky)

VII a:. Zrušenie priamej rezervácie bez sprostredkovateľa / tretej strany (napr.booking.com)

Zákazník má právo kedykoľvek zrušiť rezerváciu ubytovania a to výhradne písomnou alebo elektronickou (e-mailovou) formou. Zrušenie nastáva dňom doručenia na adresu prevádzkovateľa alebo do e-mailovej schránky prevádzkovateľa Chalupy .

pri rezervácii je záloha vo výške ceny za 1 noc z ceny pobytu na bankový účet alebo iným spôsobom platby po dohode s majiteľom (šeková poukážka, osobne atď…) 

– zrušenie rezervácie a doručenie  (e-mailom, telefonicky, poštou) 21 dní a viac, pred nástupom na pobyt sa vracia celých 100% zálohy objednávateľovi.

– zrušenie rezervácie a doručenie  (e-mailom, telefonicky, poštou) 20 až 14 dní, pred nástupom na pobyt sa vracia 50% zo zálohy objednávateľovi.

– zrušenie rezervácie a doručenie (e-mailom, telefonicky, poštou) 13 až 7 dní, pred nástupom na pobyt sa vracia celých 25% zo zálohy objednávateľovi.

– zrušenie rezervácie a doručenie  (e-mailom, telefonicky, poštou) 6 a menej dní, pred nástupom na pobyt je storno poplatok celých 100% zálohy. Táto záloha je použitá ako storno poplatok za zrušenie rezervácie.

Vyúčtovanie a vrátenie uhradenej sumy znížené o storno poplatok zašle prevádzkovateľ do 30-tich dní od nahlásenia zrušenia ubytovania.
V prípade nepredvídateľných okolností na strane prevádzkovateľa, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu a bezprostredne o tom informovať zákazníka. Zákazníkovi vzniká nárok na vrátenie zaplatenej zálohy alebo ponúknutie náhradného termínu zo strany prevádzkovateľa.

VII b:. Zrušenie priamej rezervácie cez sprostredkovateľa / tretiu stranu (napr.cestovná kancelária, internetový portál, zľavový portál a pod.)

Chalupa na Liptove vystupuje ako dodávateľ tretej strany, a preto zrušenie rezervácie oznamuje zákazník primárne jeho sprostredkovateľovi (tretej strane) a sekundárne prevádzkovateľovi Chalupy.
Prevádzkovateľ sa riadi právnym vzťahom voči danému sprostredkovateľovi / tretej strane a nevystupujú priamo voči zákazníkovi ako poskytovateľ / dodávateľ. V prípade zrušenia rezervácie ubytovania, prípadný storno poplatok je upravený zmluvným príp. iným vzťahom zákazníka a sprostredkovateľa (tretej strany).

VIII. Reklamácie

V prípade výhrad k dohodnutým podmienkam ubytovania, je zákazník povinný svoje pripomienky ihneď písomne alebo osobne oznámiť prevádzkovateľovi.
Ak svoje pripomienky neoznámi bezprostredne, stráca nárok na neskoršie možné odškodnenie.

IX. Poistenie

Cena za ubytovanie neobsahuje žiadne poistenia.

X. Práva a povinnosti zákazníka pobytu

Účastníci ubytovania musia v deň nástupu dosiahnuť 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu byť ubytované len v sprievode zákonného zástupcu, prípadne inej sprievodnej osoby staršej ako 18 rokov.
Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v ubytovacích priestoroch.

Zákazník pobytu má právo najmä:

 • vyžadovať ubytovanie podľa akceptovanej ponuky
 • reklamovať prípadné nezhody a žiadať odstránenie alebo doplnenie,
 • byť oboznámený so všetkými prípadnými zmenami v kvalite, rozsahu, cene a termíne objednaného ubytovania

Zákazník pobytu musí rešpektovať najmä tieto povinnosti:

 • predložiť doklady požadované prevádzkovateľom (občiansky preukaz, pas)
 • zaplatiť cenu za ubytovanie v stanovenom termíne
 • zaplatiť vzniknutú škodu spôsobenú účastníkmi ubytovania a im zverenými osobami
 • dodržiavať ubytovacie podmienky
 • dodržiavať ZÁKAZ FAJČENIA podľa pokynov
 • riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa a týmto ubytovacím poriadkom.

XI. Prechodné a záverečné ustanovenia

Podmienky vstupujú do platnosti dňa 10.6.2014 a platia do doby, pokiaľ sa nestanoví inak.
Zákazník potvrdzuje uhradením zálohy alebo celej ceny za ubytovanie, že sú mu tieto všeobecné podmienky známe a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady počas ubytovania, ktoré nemôže ovplyvniť a ktoré vzniknú z dôvodu vyššej moci.
Tieto podmienky majú platnosť pre priame ubytovanie ako i sprostredkované treťou stranou.

Prenajímateľ : Ing. Pavel Ferianc
Telefón: +421 902 454 090